Home Phone

Dimnikarske storitve SNEDIM

Pod dimnikarske storitve spadajo čiščenje dimnika, letni pregledi dimnika, meritve emisij, prvi pregled, izredni pregled in odstranjevanje katranskih oblog.

Dimnikarske storitve – čiščenje

Čiščenje notranjih površin kurilnih naprav se opravlja zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilnih naprav ter učinkovite rabe energije. Sajne obloge na stenah kurilnih naprav delujejo kot izolator, zaradi česar se toplota težje prenaša na medij oz. vodo, ki se nahaja na drugi strani stene kurišča. Vsak milimeter saj povzroča na letni ravni 3-5% izgube, kar se zazna pri porabi goriva oz. stroških ogrevanja. Večja količina saj v kurišču negativno vpliva na dovod zgorevalnega zraka, pretok dimnih plinov po kurilni napravi ter preprečuje ustrezno mešanje goriva z zrakom itd.

Čiščenje dimovodnih naprav je potrebno opravljati zaradi zagotavljanja ustreznega odvajanja dimnih plinov iz kurišč kurilnih naprav. V kolikor stene dimovodnih naprav niso očiščene, to občutno vpliva na pretok dimnih plinov in s tem posledično na delovanje kurilnih naprav. Očiščenost dimovodnih naprav je močno povezano tudi s požarno varnostjo, saj se katranske obloge pri kurilnih napravah na trdno gorivo lahko nenadzorovano vnamejo.

Čiščenje zračnikov se opravlja zaradi zagotavljanja neoviranega pretoka zraka skozi zračne vode zračnikov in sicer:

  • Zračnike za dovod zgorevalnega zraka in naprav za prezračevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov s kurilno napravo je treba očistiti enkrat letno.
  • Zračnike za prezračevanje prostorov, v katerih ni kurilnih naprav in pri katerih je izmenjava zraka na osnovi naravnega ali umetnega obtoka, je treba očistiti, če je bilo ob rednem letnem pregledu ugotovljeno, da je čiščenje potrebno. Priporoča pa se čiščenje iz sanitarnega vidika.
dimnikarske storitve snedim
dimnikarske storitve Snedim

Dimnikarske storitve – letni pregled

V okviru rednega letnega pregleda male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav dimnikar preveri, če so te naprave v uporabnem stanju in je njihovo obratovanje varno.

Letni pregled male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav se opravi enkrat letno sočasno s čiščenjem male kurilne naprave, če se opravlja čiščenje male kurilne naprave vsako leto.

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.

Po opravljenem letnem pregledu izda dimnikar uporabniku storitev dimnikarske službe poročilo o letnem pregledu, ki vsebuje njegove ugotovitve o stanju naprave.

Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS, UL RS, št. 68/16)
Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (UL RS, št. 77/17)

Dimnikarske storitve – meritve emisij

Meritve obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz male kurilne naprave opravlja dimnikar v obsegu in rokih iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Inšpektor inšpekcije, pristojne za varstvo okolja, lahko odredi izredne meritve ali večjo pogostost meritev emisij iz male kurilne naprave, kot jo določa predpis iz prejšnjega odstavka, če sam ugotovi, ali če iz pobude dimnikarja izhaja, da bi lahko zaradi manjših pomanjkljivosti na mali kurilni napravi emisija snovi v zrak iz kurilne naprave presegala mejne vrednosti.

Prve meritve emisij v zrak se izvedejo v času prvega pregleda po predpisu o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Občasne meritve emisij v zrak se praviloma izvajajo v času rednega pregleda (v obdobju obratovanja naprav – praviloma 1x v kurilni sezoni) na način in v rokih iz predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

dimnikarske storitve snedim
dimnikarske storitve Snedim lokacija

LokacijaPlaninska cesta 62, 8290 Sevnica
Telefon031320900
E naslovinfo@snedim.si
Spletna stranhttps://snedim.si